Thiết bị cho thuê

BẢNG GIÁ CHO THUÊ

I. Đèn quay phim:

– Đèn softbox 4 bóng 150w + chân: 150.000đ/ngày

– Đèn kino 2 bóng + chân: 150.000đ/ngày

– Đèn kino 4 bóng + chân: 170.000đ/ngày

– Đèn kino 6 bóng + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn kino 2 bóng DMX + chân: 250.000đ/ngày

– Đèn kino 4 bóng DMX + chân: 350.000đ/ngày

– Đèn kino 6 bóng DMX + chân: 450.000đ/ngày

– Đèn LED 40w-600 bóng + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn LED 60w-900 bóng + chân: 250.000đ/ngày

– Đèn LED 80w-1200 bóng + chân: 300.000đ/ngày

– Đèn LED 120w-1800 bóng + chân: 450.000đ/ngày

– Đèn LED 160w-2400 bóng + chân: 550.000đ/ngày

– Đèn spotlight 300w, 650w + chân: 150.000đ/ngày

– Đèn spotlight 1000w + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 50w + chân: 250.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 100w + chân: 300.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 200w + chân: 550.000đ/ngày

II. Chân máy quay HL-70: Maxload 15kg: 200.000đ/ ngày

….